Declaració Responsable

Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s’adjunta, i que estic obligat/ada a comunicar al Club Bàsquet Torelló qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant.

Que el/la jove que participa en el Campus de Bàsquet no presenta:

– cap dificultat que impedeixi una normal relació en comunitat i que està vacunat/ada segons la normativa sanitària vigent.

– cap simptomatologia compatible amb el CoVid-19: (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,…) o amb qualsevol altre quadre infecciós(1).

– no conviu o té contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia de confinament en el 14 dies anteriors.

– Calendari vacunal actualitzat(2), Exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament)

 

(1): Per reincorporar-se de nou a l’activat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no CoVid-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

(2): En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.